REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą CZYSTA ŁAZIENKA

  2. Organizatorem Konkursu jest ISSODRY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53.

  3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu facebookowym https://www.facebook.com/kochamsprzatac/ w dniach 26 kwietnia – 9 maja 2019 roku.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) mieszka w Warszawie.

c) wyraża zgodę na nakręcenie krótkiego filmiku promocyjnego, podczas sprzątania łazienki w jego domu.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest wygranie kompleksowego wyczyszczenia łazienkowych fug w swoim domu.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu facebookowym (https://www.facebook.com/kochamsprzatac/) lub w mailu konkursy@issodry.com: zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: Dlaczego to właśnie Twoją łazienkę powinniśmy wysprzątać.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkursy@issodry.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez ISSODRY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 53.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z finalizacją nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.1